สัทธากับปัญญา

สัทธากับปัญญา
พระสอนว่าต้องคู่กัน
สัทธาความเชื่อมั่น
ปัญญานั้นรู้ความจริง
หากใช้แต่สัทธา
ส่วนปัญญาถูกทอดทิ้ง
ความคิดมักจมดิ่ง
สู่เหวหล่มความงมงาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕