คำพูดออกจากปาก

คำพูดออกจากปาก
จะได้ยากหรือสมหวัง
ขึ้นอยู่กับผู้ฟัง
จะคิดอ่านประการใด
วจีทุจริต
อันใครคิดนำมาใช้
แน่นอนย่อมนำภัย
เอามาให้แก่เขาเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๕