เสียชีพไม่เสียสัตย์

เสียชีพไม่เสียสัตย์
คุณสมบัติของคนดี
ผู้ทำได้อย่างนี้
ชาววิญญูท่านบูชา
ยศศักดิ์อัครฐาน
ทรัพย์ศฤงคารโบราณว่า
เหมือนดาบที่เข่นฆ่า
สัจวาจาให้ตายไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๕