ฉันทะ ความพอใจ

ฉันทะ ความพอใจ
คือรักใคร่คุณความดี
ไม่เบื่อไม่หน่ายหนี
ด้วยซาบซึ้งถึงคุณค่า
พระว่าคุณข้อนี้
ทำหน้าที่เป็นหัวหน้า
ในการช่วยนำพา
สู่ความเสร็จสำเร็จการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ มี.ค. ๒๕๖๕