ชื่อว่า วิมังสา

ชื่อว่า วิมังสา
คือปัญญาอันผ่องใส
รู้เสียและรู้ได้
สำหรับใช้ทางสร้างสรรค์
เสีย-ได้ ชาววิญญู
ว่ามักอยู่เป็นคู่กัน
คิดแต่ได้เท่านั้น
ทางสวรรค์อาจเบี่ยงเบน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕