สังคมร่มเย็นได้

สังคมร่มเย็นได้
เกิดจากใจของมนุษย์
มีความบริสุทธิ์
ไม่เอนเอียงแต่เที่ยงธรรม
รัก ชัง หลง และกลัว
นี้ตัวพาให้ใจต่ำ
เป็นเหตุให้ก่อกรรม
เกิดแบ่งฝ่ายทำร้ายกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๕