ความตายล้วนมีอยู่

ความตายล้วนมีอยู่
โดยเป็นคู่กับความเกิด
ต่ำต้อยหรือประเสริฐ
เมื่อมีเกิดต้องมีตาย
นี้คือสัจธรรม
มีประจำสัตว์ทั้งหลาย
รู้ซึ้งย่อมทำลาย
ทั้งตัณหาอุปาทาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๕