ผู้ที่ทำบุญไว้

ผู้ที่ทำบุญไว้
อยู่ที่ไหนไม่มีทุกข์
ชาตินี้ใจมีสุข
ชาติหน้าสนุกในวิมาน
ทาน ศีล ภาวนา
พระสอนว่าเป็นประธาน
กำจัดกิเลสมาร
ดับความทุกข์สร้างสุขใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕