มีความสุจริต

มีความสุจริต
เพียรแต่คิดทำความดี
เมตตาและปรานี
ประจำอยู่คู่จิตใจ
ท่านว่าคนอย่างนี้
ย่อมยากที่จะหาได้
เข้าหาหรืออยู่ใกล้
ได้ซึมซับรับความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕