สงบกายวาจาใจ

สงบกายวาจาใจ
ไม่ยอมให้อกุศล
ไหลออกไปนอกตน
และมิให้ไหลเข้ามา
นี้คือสมณะ
คำของพระสอนไว้ว่า
ผู้ใดได้เข้าหา
เป็นเหตุให้ได้มงคล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕