พวกเราหรือพวกใคร?

พวกเราหรือพวกใคร?
อันผู้ใดนำมาคิด
เหมือนเป็นสิ่งเสพติด
ก่อนรับใครไว้ร่วมงาน
พวกเราก็รับไว้
ที่ไม่ใช่ก็ปล่อยผ่าน
นักปราชญ์แต่โบราณ
ว่ามีอคติธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ พ.ค. ๒๕๖๕