ชอบ-ชังในหัวใจ

ชอบ-ชังในหัวใจ
จะของใครหรือของตน
นั้นล้วนแต่ส่งผล
ให้อกุศลเข้าครอบงำ
สติดูกายใจ
เพียรทำไว้เป็นประจำ
พระว่านี้จะนำ
ชอบ-ชังไปพ้นใจตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ พ.ค. ๒๕๖๕