วันๆ เฝ้าแต่คิด

วันๆ เฝ้าแต่คิด
หาความผิดของผู้คน
แต่งานหน้าที่ตน
ไม่มีจิตคิดจะทำ
ผู้ใดเป็นเช่นนี้
ใจย่อมมีแต่ตกต่ำ
สะสมแต่บาปกรรม
ทุกขธรรมย่อมเจริญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ พ.ค. ๒๕๖๕