พวกพ้องและเงินตรา

พวกพ้องและเงินตรา
มักนำพาความดำริ
ไปสู่อคติ
ความลำเอียงไม่เที่ยงธรรม
อคติพระสอนไว้
หากใจใครถูกครอบงำ
มักพูดและมักทำ
ความเสียหายให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕