มานะ ความถือดี

มานะ ความถือดี
ถือศักดิ์ศรีตนเป็นใหญ่
ถูกผิดประการใด
ก็ถือไว้ไม่ปล่อยวาง
มานะมากเท่าไร
ยิ่งทำใจให้กระด้าง
ปัญญาเกิดฝ้าฟาง
ไม่เห็นทางความเจริญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕