ความเห็นที่ถูกต้อง

ความเห็นที่ถูกต้อง
และสอดคล้องกันส่วนใหญ่
คำพระท่านสอนไว้
คือเหตุให้พัฒนา
ตั้งชื่อความเห็นนี้
ว่าทิฏฐิสามัญตา
เป็นธรรมมีคุณค่า
ควรศึกษาและทำตาม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ มิ.ย. ๒๕๖๕