พระว่าตนเท่านั้นที่สำคัญ

พระว่าตนเท่านั้น
ที่สำคัญและเป็นหนึ่ง
ในทางเป็นที่พึ่ง
อันแน่แท้ให้แก่ตน
ฝึกกายให้ขยัน
ตั้งใจมั่นในกุศล
ย่อมเกิดทั้งมงคล
และพึ่งพาได้ถาวร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ มิ.ย. ๒๕๖๕