ท่านว่าผลประโยชน์

ท่านว่าผลประโยชน์
นำทุกข์โทษเอาให้
มีมากในที่ใด
หนีทุกข์ภัยไปไม่พ้น
การใช้ปัจจัยสี่
แต่พอที่ได้เลี้ยงตน
พระว่าเกิดมงคล
ช่วยให้พ้นทุกข์และภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕