คนพาล บัณฑิตชน

กำลังของคนพาล
อยู่ที่การเพ่งโทษคน
กำลังบัณฑิตชน
อยู่ที่ค้นคิดความดี
อยากรู้พาลบัณฑิต
ดูความคิดทั้งสองนี้
เลือกคบแต่คนดี
สังคมนี้มีมงคล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕