ปัญหาของชีวิต

ปัญหาของชีวิต
ใช่หมดสิทธิ์จะแก้ไข
คำพระท่านสอนไว้
ว่าต้องใช้อริยสัจ
เชื่อแต่สิ่งที่มี
รู้วิธีปฏิบัติ
ทำตามอย่างเคร่งครัด
คืออริยสัจที่แท้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ก.ค. ๒๕๖๕