ทำใจให้แน่นหนัก

ทำใจให้แน่นหนัก
โดยยึดหลักเหตุและผล
รู้อ่อนรู้ผ่อนปรน
ไม่ถือจัดตัวอัตตา
ผู้ที่นำมาใช้
ด้วยจิตใจที่สัทธา
สามารถดับปัญหา
อันจะพาให้หนักใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.ค. ๒๕๖๕