ความฝัน

ความฝันแม้ทุกสิ่ง
ย่อมเป็นจริงเพราะความเพียร
ดังนั้น อย่าผิดเพี้ยน
เที่ยวอ้อนวอนขอพรใคร
ความเพียรพระสอนว่า
ช่วยนำพาพ้นทุกข์ภัย
และนำสุขมาให้
แก่ผู้ใช้ได้ถูกทาง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ก.ค. ๒๕๖๕