ทุกข์ภัยและปัญหา

ทุกข์ภัยและปัญหา
ที่เกิดมาในสังคม
นั้นมักถูกเพาะบ่ม
จากเล็กน้อยค่อยโตใหญ่
ถือเรื่องไร้สาระ
เกิดมานะในจิตใจ
ต่างยอมกันไม่ได้
พยาบาทอาฆาตกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๕