กลิ่นหอมของคนดี

กลิ่นหอมของคนดี
พระว่ามีความหอมไกล
กว่ากลิ่นมวลดอกไม้
หรือกลิ่นใดบรรดามี
กลิ่นหอมของดอกไม้
นั้นหอมได้จำกัดที่
กลิ่นหอมของคนดี
ถึงสวรรค์วิมานพรหม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕