คนดีทำดีง่าย

คนดีทำดีง่าย
ปราชญ์ทั้งหลายสอนอย่างนี้
คนชั่วทำความดี
นั้นแสนยากลำบากจริง
เพราะว่าตัวนิสัย
จะเปลี่ยนไปนั้นยากยิ่ง
แม้อยากสลัดทิ้ง
มักทำได้ไม่ยั่งยืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๕