ทำดีด้วยตั้งจิต

ทำดีด้วยตั้งจิต
สุจริตเป็นเบื้องหน้า
ไม่ทำด้วยมายา
คือเจ้าเล่ห์เพทุบาย
บุญนี้บริสุทธิ์
พระสัมพุทธทรงมุ่งหมาย
เชิญชวนคนทั้งหลาย
ให้ฝึกใจไปทำดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕