ความรู้และอำนาจ

ความรู้และอำนาจ
ผู้เป็นปราชญ์ท่านสอนไว้
สามารถเกิดกับใคร
โดยทั่วไปได้ทุกคน
คนดีมีน้ำใจ
นำไปใช้ทางกุศล
คนชั่วมักหวังผล
ประโยชน์ตนเป็นประมาณ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ส.ค. ๒๕๖๕