จิตใจมนุษย์นี้

จิตใจมนุษย์นี้
ในบางทีก็เป็นมาร
ชอบคิดไปทำการ
ทางล้างผลาญคุณความดี
สติรั้งจิตไว้
ให้อยู่ในธรรมวิถี
ผู้ทำได้อย่างนี้
ย่อมช่วยตนให้พ้นภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๕