การทำพูดและคิด

การทำพูดและคิด
สามชนิดของผู้ใด
ตรงกันท่านว่าไว้
บอกนิสัยว่าสัตย์ซื่อ
ทั้งสามไม่ตรงกัน
คนอย่างนั้นอย่าเชื่อถือ
เพราะนั่นจัดเป็นสื่อ
ให้รู้ใจว่าไม่ตรง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ส.ค. ๒๕๖๕