มารในจิตใจ

ยักษ์มารในภายนอก
นักปราชญ์บอกอย่าสนใจ
ไม่อาจนำทุกข์ภัย
หรือโชคชัยอันใดมา
แต่มารในจิตใจ
ท่านว่าไว้ อวิชชา
อีกหนึ่งคือตัณหา
นี้นักฆ่าความเจริญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ส.ค. ๒๕๖๕