ตัณหาในหัวใจ

ตัณหาในหัวใจ
มากเท่าไรทุกข์มากตาม
เหมือนหญ้าและพงหนาม
เกิดงอกงามเพราะน้ำฝน
ไม่อยากให้ความทุกข์
นั้นลามลุกมาหาตน
สมเด็จพระทศพล
ให้ระงับดับตัณหา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ส.ค. ๒๕๖๕