ความโลภโกรธและหลง

ความโลภโกรธและหลง
ที่หยั่งลงสู่จิตใจ
จะเป็นของผู้ใด
ล้วนนำภัยยิ่งใหญ่มา
พระว่าเป็นรากเหง้า
ของมวลเหล่าปวงปัญหา
ล้างผลาญและเข่นฆ่า
ธรรมจรรยาให้ตายไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕