ความสุขของสังคม

ความสุขของสังคม
ปราชญ์นิยมว่าสำคัญ
เพราะว่าความสุขนั้น
ดำรงมั่นนิรันดร
ส่วนความสุขของตน
ไม่คงทนไม่ถาวร
หมดสิ้นอย่างแน่นอน
พร้อมชีวิตตนปลิดปลง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๕