ร่างกายของมนุษย์

ร่างกายของมนุษย์
แม้สูงสุดสักเพียงไหน
เมื่ออยู่เนิ่นนานไป
ล้วนชราค่าไม่มี
แต่ธรรมของวิญญู
แม้จะอยู่เนิ่นนานปี
ยังคงคุณความดี
โดยไม่มีความชรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕