คนรักหรือของรัก

คนรักหรือของรัก
แน่นอนนักต้องจากกัน
ทั้งมวลล้วนแปรผัน
ไม่ตั้งมั่นนิรันดร
ต่างกันแต่เพียงว่า
ใครหนีหน้าใครไปก่อน
แต่สิ่งที่แน่นอน
คือทุกคนไม่พ้นตาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ก.ย. ๒๕๖๕