ความเห็นที่ถูกต้อง

ความเห็นที่ถูกต้อง
ตามทำนองแห่งคลองธรรม
เว้นขาดจากบาปกรรม
มุ่งมั่นทำแต่ความดี
พระว่าบุคคลใด
มีจิตใจดังกล่าวนี้
เป็นคนประเสริฐศรี
ปิดอบายได้ทั้งปวง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.ย. ๒๕๖๕