กังขา

กังขา ความสงสัย
คือจิตใจที่กวัดแกว่ง
โดยมีความเคลือบแคลง
ไม่ดิ่งไปให้แน่นอน
หนึ่งในอกุศล
อันส่งผลให้ทุกข์ร้อน
พระเรียกว่านิวรณ์
เครื่องกั้นขวางทางเจริญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ก.ย. ๒๕๖๕