การทำทุจริต

การทำทุจริต
แม้จะคิดอย่างแยบยล
หวังจะป้องกันตน
มิให้คนเขารู้เห็น
ความชั่วพระสอนไว้
ยากที่ใครจะซ่อนเร้น
เพราะนั่นท่านว่าเป็น
ข้อกำหนดกฎแห่งกรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕