ชี้นกว่าเป็นไม้

ชี้นกว่าเป็นไม้
อาจทำให้คนบางคน
ที่ได้พึ่งพิงตน
เจรจาว่าตามนั้น
แต่ว่าความสัจจริง
ย่อมเป็นสิ่งดำรงมั่น
ไม่เปลี่ยนไม่แปรผัน
เป็นไปตามคำพูดคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๕