ผู้คิดแต่จะได้

ผู้คิดแต่จะได้
โดยที่ไร้ความรู้สึก
เพียงสามัญสำนึก
ในจิตใจก็ไม่มี
ท่านว่าสังคมใด
มากไปด้วยคนอย่างนี้
ย่อมยากอย่างเหลือที่
ว่าจะมีความร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕