สุขทุกข์ที่คนได้

สุขทุกข์ที่คนได้
ใช่อื่นไกลคือผลกรรม
ที่เขาได้กระทำ
แต่เก่าก่อนนั้นย้อนมา
ผู้มองคนอย่างนี้
ชื่อว่ามีอุเบกขา
เป็นธรรมช่วยรักษา
จิตใจไว้ให้เที่ยงตรง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕