ที่มาของปัญหา

ที่มาของปัญหา
ตัวอัตตาก็สำคัญ
ความคิดแบ่งฝ่ายกัน
ว่าพวกฉันหรือพวกใคร
ท่านว่าความคิดนี้
ทำให้มีใจแคบไป
ปัญหายิ่งกว้างใหญ่
เกิดแบ่งข้างทางสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕