รักให้เป็นไม่เป็นทุกข์

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

ในวิถีแบบโลกๆ
เมื่อมีความรักต้องรักให้เป็น
รักให้เป็นไม่เป็นทุกข์
แต่เมื่อถูกความปรารถนาครองใจแล้ว
ย่อมหลีกเลี่ยงจากทุกข์ได้ยาก
รักด้วยความบริสุทธิ์ใจ
แค่ทำให้ใจของเรามีความสุข
แล้วเผื่อแผ่ความสุขนั้น
ออกไปสู่ภายนอก
ทั้งในแง่ของการกระทำและคำพูด
เมื่อเราทำให้ผู้อื่นมีสุขแล้ว
ใจเราก็มีสุข นี้จึงเป็น…รัก

ชั่วคราว สวยงามเสมอ
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒