ขันธ์ห้าหรือรูปนาม

ขันธ์ห้าหรือรูปนาม
ล้วนเป็นตามเหตุปัจจัย
ไม่มีผู้ยิ่งใหญ่
หรือผู้ใดดลบันดาล
ตกอยู่ในไตรลักษณ์
วัฏจักรแห่งสงสาร
เวียนวนไม่พ้นผ่าน
ความเกิด-ดับย่อยยับไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ต.ค. ๒๕๖๕