พละ

พละ คือกำลัง
เป็นที่ตั้งโดยเป็นฐาน
และช่วยทำการงาน
ให้พ้นผ่านไปด้วยดี
มีความอิสระ
อาสวะไม่ย่ำยี
ปลอดโปร่งและคงที่
ใจอย่างนี้มีกำลัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕