ครูที่ดีที่สุดของคุณ

ครูที่ดีที่สุดของคุณ

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

ครูที่ดีที่สุดของคุณ
ก็คือ ความผิดพลาดที่ผ่านมานั่นเอง
ทั้งยังเป็นทางแห่งปัญญาอันกว้างขวาง
ในการที่จะช่วยเหลือแนะนำผู้อื่น
ว่าเราสามารถก้าวผ่าน
ความผิดพลาดนั้นมาได้อย่างไร
เหมือนพระท่านว่าผู้ที่ไม่ผิดพลาดเลย
ก็คือผู้ที่ไม่เคยทำอะไรเลย
ไม่เคยที่ก้าวออกไปเพื่อเปลี่ยนแปลง
หรือพัฒนาตนให้ดีขึ้น จมปลักอยูกับวังวนเดิมๆ
เพราะฉะนั้นให้ก้าวออกไป พร้อมการเรียนรู้
รู้ที่ขณะแห่งปัจจุบัน เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น
ทั้งภายนอกภายใน ด้วยใจเป็นกลาง

ชั่วคราว สวยงามเสมอ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒