สัทธาในความดี

สัทธาในความดี
มีศีลธรรมประจำตน
รู้ละอกุศล
เพียรฝึกฝนสร้างปัญญา
ทั้งสี่เป็นสมบัติ
ที่พระจัดว่าล้ำค่า
เป็นคุณเครื่องนำมา
ซึ่งความดีที่ต้องการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕