อนิจจัง

การเสียและการได้
ล้วนอยู่ในอนิจจัง
สมหวังและผิดหวัง
อนิจจังเช่นเดียวกัน
ผู้รู้ความจริงนี้
ชื่อว่ามีความรู้ทัน
จิตใจย่อมตั้งมั่น
และผ่องใสไร้กังวล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒ พ.ย. ๒๕๖๕