สภาพชื่อว่าจิต

สภาพชื่อว่าจิต
คือความคิดของบุคคล
กุศลอกุศล
ล้วนคิดไปได้ทั้งนั้น
พระว่าการฝึกจิต
ให้รู้คิดนี้สำคัญ
สามารถนำสวรรค์
และนิพพานมาให้ได้
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๗ พ.ย. ๒๕๖๕