เส้นทาง

เส้นทางแม้มากมาย
แต่ทุกสายมีปลายทาง
สั้นบ้างและยาวบ้าง
ต่างสิ้นสุดที่จุดหมาย
แต่คนผู้เดินทาง
บ้างไปถึงจุดสุดท้าย
บ้างพบอันตราย
ในระหว่างทางก็มี
ชีวิตของมนุษย์
ก็ประดุจทางเหล่านี้
บ้างเดินไปถึงที่
บ้างอับปางเสียกลางคัน
พระว่าบุญกุศล
ประจำตนนี้สำคัญ
เป็นทั้งเครื่องป้องกัน
และเสบียงเครื่องเลี้ยงตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๕